Balla Péter Sitefactory.hu +36 30 457 3549

SZOLGÁLTATÁSOK


1. Adatkezelő

 • Név: Balla Péter
 • Székhely: Debrecen, Szeremlei utca 5.
 • Email: ballapeter@sitefactory.hu
 • Telefon: +36 30 457 3549
 • Weboldal: www.sitefactory.hu

2. Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb jogszabályok és definíciók

2.1. Jogszabályok

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információ társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (GDPR)

2.2. Definíciók

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – jelen esetben a Szolgáltató -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

3. Adatkezelési célok

3.1. Árajánlatkérés során kezelt adatok köre

A https://sitefactory.hu/ oldalon a "Kérjen árajánlatot" emailküldő űrlapot kitöltő(továbbiakban: érintett) adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatkezelő ajánlatadás, illetve kapcsolattartás céljából felhasználja azokat.

# Adat Kezelési cél
1 Név (kötelezően megadandó) azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
2 E-mail cím (kötelezően megadandó) a kapcsolattartás célját szolgálja, erre kerül továbbításra a válasz

3.2. Üzenetküldés során kezelt adatok köre

A https://sitefactory.hu/kapcsolat oldalon a "Küldjön üzenetet" emailküldő űrlapot kitöltő(továbbiakban: érintett) adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatkezelő ajánlatadás, illetve kapcsolattartás céljából felhasználja azokat.

# Adat Kezelési cél
1 Név (kötelezően megadandó) azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
2 E-mail cím (kötelezően megadandó) a kapcsolattartás célját szolgálja, erre kerül továbbításra a válasz

3.3. Az adatkezelés jogalapja és időtartama

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Az adatkezelő a személyes adatokat az ajánlatadás, illetve kapcsolatfelvétel után, az érintett kérésére törli.

4. Adattovábbítás, adatbiztonság

4.1. Adattovábbítás

Az érintett által megadott személyes adatokat csak az adatkezelő kezelheti, kizárólag az ajánlatkérés, illetve konzultáció céljából.

4.2. Adatbiztonság

Az adatkezelő a megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok védve legyenek a jogosulatlan hozzáférés vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. A 14. életévét be nem töltött, vagy az egyébként cselekvőképtelen érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást az adatkezeléshez.

5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

5.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett az adatkezelőnek 1. pontban megadott elérhetőségein keresztüli írásbeli kérelmére, az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett részére, az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles az érintett általi írásbeli kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást, az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben.

5.2. Adathelyesbítéshez való jog

Az érintett bármikor kérheti az adatkezelő 1. pontban megjelölt elérhetőségein keresztül írásban a helytelenül rögzített személyes adat helyesbítését. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Az adatkezelő köteles az érintett általi írásbeli kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást, az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben.

5.3. Adattörléshez való jog

Az adatkezelő törli a személyes adatot, ha

 • kezelése jogellenes,
 • az érintett – a kötelező adatkezelés kivételével – az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségének valamelyikén írásban kéri,
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az adatkezelő köteles az érintett általi írásbeli kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást, az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben.

5.4. Adatzároláshoz való jog

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségének valamelyikén írásban ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő köteles az érintett általi írásbeli kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást, az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben.

5.5. Adat megjelölése

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségének valamelyikén írásban vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Az adatkezelő köteles az érintett általi írásbeli kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást, az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben.

5.6. Vegyes rendelkezések

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés akkor mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintetett a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

5.7. Jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a következőkhöz fordulhat:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.;Levezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.;Telefon: +36 1 391-1400;Fax: + 36 1 391-1410;Honlap: www.naih.hu;E-mail: ugyfelszolgalat @naih.hu
 • Az érintett lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék

6. Nyilatkozat

Az érintett az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul adatai kezeléséhez és elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot egyoldalúan módosítsa.

7. Tárolt adatok lekérése

Az érintettek által megadott adatokat (név, email) a weboldal közvetlenül email küldésre használja fel, így azok nem kerülnek tárolásra semmilyen adatbázisba. Ha emailjeiről szeretne másolatot úgy írjon az ballapeter@sitefactory.hu email címre. Ha

8. Sütik